20 Cdo 1365/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1365/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. L., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. Č., pro 221.892,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 Nc 5299/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 11. 2008, č. j. 25 Co 483/2008-16, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 17. 6. 2008, č. j. 8 Nc 5299/2008-7, jímž okresní soud nařídil podle platebního rozkazu Okresního soudu Praha západ ze dne 26. 11. 2007, č. j. 21 Ro 1053/2007-13, k vymožení pohledávky ve výši 221.892,- Kč s úroky z prodlení ve výši 0,15 % denně od 4. 10. 2007 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 59.264,60 Kč a pro náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 12. 2. 2009, č. j. 8 Nc 5299/2008-21, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Na výzvu, která mu byla doručena 20. 2. 2009, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu