20 Cdo 1364/2012
Datum rozhodnutí: 14.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1364/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. P. N. , zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 118, proti povinné ELASTRA, spol. s r.o. , se sídlem, v Blansku, nám. Svobody 9/13, identifikační číslo osoby 163 43 948, zastoupené JUDr. Janou Rožnovskou, advokátkou se sídlem v Brně, Smetanova 17, pro 3.458.477,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 1964/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. listopadu 2011, č. j. 12 Co 714/2010 - 27, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 26. 8. 2010, č. j. 9 EXE 1964/2010 - 8, nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Karlem Skalickým dne 23. 7. 2010, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 3.458.477,- Kč, pro náklady rozhodčího řízení ve výši 211.487,- Kč a pro náklady exekuce, jejichž výše bude určena exekutorem, exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 11. 2011, č. j. 12 Co 714/2010 - 27, odvolání povinné proti usnesení okresního soudu odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 286/2009 Sb.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. listopadu 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno [přičemž takovým je z obsahového hlediska i usnesení o odmítnutí odvolání proto, že neobsahuje skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce podle § 44 odst. 7 exekučního řádu] nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. června 2012
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu