20 Cdo 1356/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1356/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T-M. C. R. a.s., proti povinné E. Z., pro 80.785,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 18 Nc 7045/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2008, č. j. 14 Co 40/2008-12, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl její odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 3. 12. 2007, č. j. 18 Nc 7045/2007-6, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, ze dne 26. 3. 2007, č. j. 69 172/2006-635/VII.vyř.-PAS, k vymožení pohledávky ve výši 80.785,50 Kč s úroky z prodlení ve výši 3 % p.a. z částky 75.171,- Kč od 7. 1. 2005 do zaplacení, 2,5 % p.a. z částky 2.130,- Kč od 8. 2. 2005 do zaplacení, 2,5 % p.a. z částky 2.180,- Kč od 2. 3. 2005 do zaplacení, 2,5 % p.a. z částky 1.304,50 Kč od 30. 3. 2005 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 3.232,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. O. M., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 26. 1. 2009, č. j. 18 Nc 7045/2007-28, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jí byla doručena 28. 1. 2009, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu