20 Cdo 1352/2007
Datum rozhodnutí: 18.04.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1352/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého J. T., dítěte matky D. T., zastoupeného opatrovníkem Statutárním městem O. Úřadem městského obvodu P., proti povinnému J. T., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 E 1131/2006, pro výživné, srážkami z jiných příjmů, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě z 5. 2. 2007, č. j. 91 E 1131/2006-7, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označené usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl, že M. N., vyšší soudní úřednice Okresního soudu v Ostravě, není vyloučena z projednávání a rozhodnutí tam uvedené věci, napadl povinný podáním označeným jako dovolání, jímž vyslovuje nesouhlas s tímto rozhodnutím.

Podle § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o.s.ř.); občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudů pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že povinný směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

Kromě toho se připomíná, že podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, není proti rozhodnutí předsedy senátu o (ne)vyloučení vyššího soudního úředníka opravný prostředek přípustný.O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněnému v tomto stadiu řízení náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu