20 Cdo 1350/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1350/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. České republiky, proti povinnému M. K., pro 310.727,30 Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 E 454/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2006, č. j. 19 Co 139/2006-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 8. 2005, č. j. 1 E 454/2005-11, jímž Okresní soud v Nymburce nařídil podle svého rozsudku ze dne 19. 10. 2000, č.j. 11 C 216/99-60, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2001, č.j. 22 Co 162/2001-87, pro pohledávku ve výši 310.727,30 Kč s 15 % úroky z prodlení ročně od 28. 12. 1998 do zaplacení a pro náklady, které budou v průběhu výkonu rozhodnutí oprávněné proti povinnému přiznány, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu povinného ve výši 1/8 na označených nemovitostech v katastrálním území S.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 29. 5. 2007, č. j. 1 E 454/2005-49, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě, i o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.). Výzvě, která mu byla doručena 27. 6. 2007, povinný nevyhověl, o ustanovení advokáta soudem nepožádal.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu