20 Cdo 1347/2017
Datum rozhodnutí: 11.04.2017
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1347/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Mgr. M. S. , proti povinnému Ing. J. F. , zastoupenému Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Lípová č. 474/14, pro 21 814 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 16578/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2016, sp. zn. 18 Co 345/2016, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2016, sp. zn. 18 Co 345/2016, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 7. 6. 2016, č. j. 203 Ex 16578/14-231, o určení výsledné ceny nemovitých věcí, a to pozemku st. p. č. 219 o výměře 912 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba K. rodinný dům, a dále pozemku p. č. 466/2 o výměře 240 m 2 zahrada, vše zapsáno pro obec a k. ú. K. na LV 777 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, ve výši 2 650 000 Kč, s tím, že nejsou známa věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva k předmětným nemovitým věcem, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí ( § 42 odst. 4 ) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ( § 237 až 238a ) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolatel v dovolání ze dne 12. 1. 2017 předpoklad přípustnosti vymezil jen tak, že napadené rozhodnutí je v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu , poté následoval výčet celkem šesti údajných pochybení, kterých se měli exekutor, odvolací soud a soudní znalec dopustit při stanovení ceny předmětných nemovitostí (údajný dluh povinného je nesouměřitelný s cenou předmětných nemovitostí, na předmětných nemovitostech váznou nájemní smlouvy, exekutor nepodal žalobu na vyklizení nájemců, odvolací soud se nevypořádal s námitkou promlčení, o odvolání rozhodovala příbuzná exekutora, soudní znalec předmětné nemovitosti vůbec neviděl).

Má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu" se řešení této otázky hmotného nebo procesního práva odvolacím soudem odchyluje (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Dovolatel výše uvedenému požadavku na vymezení přípustnosti dovolání nedostál.

V dovolacím řízení nelze pro výše uvedené nedostatky pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2017


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu