20 Cdo 1344/2017
Datum rozhodnutí: 12.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 1344/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné I-Xon a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská č. 344/63, identifikační číslo osoby 28218761, zastoupené JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792, proti povinnému M. T. , T., pro 149 696,69 Kč s příslušenstvím, o návrhu navrhovatele P. V., T., na vyškrtnutí věci ze soupisu, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 04056/16, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 9. listopadu 2016, sp. zn. 15 Co 532/2016, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 9. listopadu 2016, sp. zn. 15 Co 532/2016, jímž potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 1. září 2016, č. j. 203 Ex 04056/16-67, o odmítnutí návrhu navrhovatele na vyškrtnutí Škoda Fabia Combi 6Y SEBMDX01, šedá-metal, TMBJW16Y764559021, 3C06709, ze soupisu movitých věcí, sepsaného dne 19. dubna 2016 na podkladě exekučního příkazu č. j. 203 Ex 04056/16-18, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 25. ledna 2017, č. j. 203 Ex 04056/16-91, nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. 4. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu