20 Cdo 1343/2017
Datum rozhodnutí: 20.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1, 4 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 1343/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné PROFIGENTA SKS s. r. o. , sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo osoby 28658655, zastoupené Mgr. Martinou Vévodovou, advokátkou, sídlem Slovenská 539/12, 779 00 Olomouc, proti povinnému M. M. , pro 1 012,- Kč s příslušenstvím , vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 11143/15, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2016, č. j. 9 Co 1258/2015-50, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í (jen stručné dle § 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Krajský soud v Ostravě potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 7. 7. 2015, č. j. 26 EXE 3714/2015-21, který zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, neboť osvobození od placení (coby důsledek splněného oddlužení) pohledávek, vypočtených ve výroku IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2013, č. j. KSOS 39 INS 6855/2009-B40 (č. l. 15), se na nyní exekvovanou pohledávku nevztahuje, jestliže vznikla až po právní moci rozhodnutí o úpadku.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ), jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 26. 2. 2016, přičemž exekuční řízení bylo zahájeno dne 10. 3. 2015.

Dovolatel nedostál své povinnosti být zastoupen advokátem pro dovolací řízení (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), a navzdory výzvě Okresního soudu ve Frýdku-Místku, doručené mu dne 27. 9. 2016 (č. l. 87) poté, co jeho návrh na ustanovení advokáta pro dovolací řízení tento soud zamítl svým usnesením ze dne 28. 6. 2016, č. j. 26 EXE 3714/2015-78 (odvolání povinného bylo posléze týmž soudem odmítnuto jako opožděné) plnou moc prokazující právní zastoupení nepředložil. Stejně tak nedoložil vlastní právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], jež se ani z připojeného spisu nepodává.

Obligatorní zastoupení advokátem je zvláštní procesní podmínkou dovolacího řízení, bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat. Její nedostatek je vadou dovolání, která ač dříve odstranitelná stala se vzhledem k uplynutí zákonem určené lhůty pro podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) již vadou neodstranitelnou.

Již jen nad tento rozhodný rámec stojí zato poznamenat, že dovolací soud neshledal podání ze dne 6. 12. 2016 (č. l. 91) dostatečně určitým (nepochybným) projevem zpětvzetí dovolání, pakliže jím povinný toliko a bez dalšího uvádí, že s napadeným rozhodnutím souhlasí a bere je na vědomí . Ani závěr opačný by však jiný výsledek (zastavení) řízení o dovolání povinného nepřivodil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil dle ustanovení § 241b odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř.

Učinil tak rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním podle ustanovení § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu dle ustanovení § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. dubna 2017


JUDr. Vladimír K ů r k a
předseda senátu