20 Cdo 1340/2005
Datum rozhodnutí: 13.07.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1340/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému J. T., přikázáním pohledávky z účtu povinného, pro 18.810,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 48 E 1538/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. ledna 2004, č. j. 12 Co 719/2003-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně ho vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 3. června 2004, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zákon č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19.března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ).

Z ustanovení § 241 odstavce 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady, které by měly vztah k výsledku dovolacího řízení, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu