20 Cdo 1332/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1332/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Y. H., proti povinné L. M., pro 15.900,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 35 E 1323/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2002, č.j. 55 Co 403/2002-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 6. 2002, č.j. 35 E 1323/2001-7 (jímž obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, obvodní soud ji usnesením ze dne 4. 9. 2003, č.j. 35 E 1323/2001-28, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila; její žádost o ustanovení zástupce byla pravomocně zamítnuta (usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 5. 2004, č.j. 35 E 1323/2001-39, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2004, č.j. 54 Co 276/2004-46).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu