20 Cdo 1332/2003
Datum rozhodnutí: 21.08.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1332/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému T. V., pro 28.739,- Kč přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. E 5662/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2003, č.j. 19 Co 131/2003-13, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 12. 2002, č.j. E 5662/2002-5, jímž Okresní soud v Hradci Králové nařídil podle platebního výměru ze dne 30. 10. 2001, č. 4240101029, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu (ČSOB, a. s.) k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 28.739,- Kč.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 28. 4. 2003, č.j. E 662/2002-21, okresní soud proto povinného vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta, který by se s již podaným dovoláním ztotožnil.

Na výzvu soudu, která mu byla doručena 9. 5. 2003 (§ 46 odst. 2, věta třetí, o.s.ř.), dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu