20 Cdo 1331/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1331/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému Š. K., pro 53.139,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 Nc 10189/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008, č. j. 66 Co 171/2008-15, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 23. 2. 2007, č. j. 92 Nc 10189/2007-3, jímž okresní soud nařídil podle platebních výměrů V. z. p. Č. r., o. p. O. ze dne 9. 5. 2001, č. 4240101513, ze dne 15. 7. 1996, č. 1340202809 a ze dne 9. 5. 2001, č. 2140101514, k vymožení pohledávky 53.139,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 15. 5. 2008, č. j. 92 Nc 10189/2007-22, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Na výzvu, jež mu byla doručena 23. 5. 2008, reagoval dovolatel žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 9. 2008, č. j. 92 Nc 10189/2007-38, potvrzeným k odvolání povinného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2009, č. j. 66 Co 32/2009-46, zamítl. Dovolatel nedostatek obligatorního zastoupení neodstranil.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu