20 Cdo 1327/2012
Datum rozhodnutí: 14.06.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1327/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné BOHEMIAN BUSINESS SUPPORT, s.r.o. , se sídlem v Praze 9 - Proseku, Kytlická 780/16, identifikační číslo osoby 278 74 958, proti povinnému P. T. , pro 273.914,- Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, pod sp. zn. 103 Ex 10081/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. ledna 2011, č. j. 9 Co 1180/2010 - 93, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána usnesením ze dne 14. 10. 2010, č. j. 103 Ex 10081/09 - 82, rozhodl, že rozdělovaná podstata ve výši 880.000,- Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojují přihlášené pohledávky v tomto pořadí a výši: 1) v první skupině pohledávka soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány na náhradu nákladů exekuce ve výši 206.062,- Kč, 2) ve druhé skupině se neuspokojuje žádná pohledávka a 3) ve třetí skupině se uspokojuje pohledávka zástavního věřitele České spořitelny, a.s., ve výši 673.938,- Kč (výrok I.); dále rozhodl, že dnem právní moci tohoto rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva, věcná práva a nájemní práva na vydražených nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 9575 pro k.ú. Lyžbice, obec Třinec (výrok II.).

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě usnesení soudního exekutora potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudního exekutora ze dne 10. 2. 2012, č. j. 103 Ex 10081/09 - 135, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a odstranil vady dovolání, s poučením, že nebude-li do 30-ti dnů ode dne doručení usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a odstraněny vytknuté nedostatky, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo dovolateli doručeno dne 27. 2. 2012, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 28. 3. 2012, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu