20 Cdo 1321/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1321/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Ministerstva financí ČR, proti povinné O. V. O., spol. s r. o., zastoupené advokátem, pro 14.595.903,80 Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 72 E 704/2005, o dovolání Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupeného advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006, č.j. 13 Co 82/2006-173, takto:


Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2006, č.j. 13 Co 82/2006-173 se zrušuje a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud s odkazem na ustanovení § 107 odst. 1, 3 ve spojení s § 254 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ) rozhodl, že namísto dosavadního účastníka P. f. České republiky bude v řízení na straně oprávněného nadále pokračovat s Českou republikou - Ministerstvem financí ČR. Podle odvolacího soudu byl P. f. České republiky 1. 1. 2006, tj. účinností zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení F. n. m. České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení F. n. m. /dále jen zákon č. 178/2005 Sb. /), zrušen; jeho procesním nástupcem se stal stát, za něhož jedná Ministerstvo financí (§ 1 odst. 2, § 2 cit. zákona).


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl P. f. České republiky dovoláním, jímž (podle obsahu) namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Zákon č. 178/2005 Sb. poměry dovolatele na rozdíl od F. n. m. České republiky neupravuje a odvolací soud jej tudíž aplikoval nesprávně.


Dovolání přípustné podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. b) o.s.ř. je důvodné.


Z úřední povinnosti posuzuje dovolací soud pouze (zmatečnostní) vady vyjmenované v ustanovení § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o.s.ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; jinak je vázán uplatněným dovolacím důvodem (v projednávané věci důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.) včetně toho, jak jej dovolatel obsahově vymezil (§ 242 odst. 3 o.s.ř.). Jelikož vady řízení, jež vydání usnesení předcházelo, nebyly dovoláním jak vyplývá z jeho obsahu namítány a ze spisu se jejich existence nepodává, je předmětem dovolacího přezkumu posouzení předpokladů pro rozhodnutí o procesním nástupnictví na straně oprávněného (§ 107 odst. 1, 3 o.s.ř.).


Právní posouzení je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.


Podle ustanovení § 107 o.s.ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1/). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3/).


Ustanovení § 107 o.s.ř., které upravuje procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, je použitelné i ve výkonu rozhodnutí (srov. § 254 odst. 1 o.s.ř.).


Základním předpokladem pro rozhodnutí soudu podle § 107 odst. 1 o.s.ř. je skutečnost, že účastník ztratil v průběhu řízení způsobilost být jeho účastníkem.


Dovolatel je právnickou osobou, jež byla zřízena zákonem č. 569/1991 Sb., o P. f. České republiky (srov. § 1 odst. 1, § 18); pod identifikačním číslem 45797072 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl A, vložka 6664).


F. n. m. České republiky, zřízený zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o F. n. m. České republiky, byl k 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. (srov. § 1 odst. 1, 2, § 2, § 11). Zánik způsobilosti P. f. být účastníkem řízení ze zákona č. 178/2005 Sb. nevyplývá a jeho zrušení není obsahem ani žádného jiného právního předpisu.


Právní posouzení odvolacího soudu, podle něhož byly splněny předpoklady pro rozhodnutí o procesním nástupci oprávněného podle § 107 odst. 1 o.s.ř., tedy správné není; Nejvyšší soud proto jeho rozhodnutí zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu