20 Cdo 1320/2012
Datum rozhodnutí: 20.06.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1320/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, proti povinnému V. H. , za účasti vydražitele FAST MONEY CORPORATION s.r.o., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Výstavní 1928/9, identifikační číslo osoby 258 35 858, pro 145.098,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 9 Nc 2912/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. července 2011, č. j. 12 Co 632/2010 - 62, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2009, č. j. 103 Ex 17842/07 - 25, jímž soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, udělil vydražiteli příklep na označených nemovitostech za nejvyšší podání ve výši 210.000,- Kč, k jehož zaplacení mu stanovil mu patnáctidenní lhůtu s tím, že na toto podání se započítává složená jistota ve výši 60.000,- Kč.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání (podání doručené Okresnímu soudu ve Vyškově dne 1. 9. 2011), aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal povinný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 9. 2011, č. j. 9 Nc 2912/2007 - 72, které povinný převzal dne 5. 10. 2011, byl vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, ze dne 24. února 2009, č. j. 103 Ex 17842/07 - 25, a současně byl poučen o tom, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Z obsahu spisu dále vyplývá, že povinný do protokolu sepsaného u Okresního soudu ve Vyškově dne 31. 1. 2012, č. j. 9 Nc 2912/2007 - 77, sdělil, že svým podáním, doručeným soudu dne 1. 9. 2011, mínil podat dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2011, č. j. 12 Co 632/2010 - 62. Poté, co byl soudem poučen o náležitostech dovolání, povinný uvedl, že si zvolil právní zástupkyni JUDr. Janu Ryšavou , která činí ve věci potřebné kroky... říkala mu, že už ve věci jedná . Přípisem ze dne 22. 2. 2012, doručeným povinnému dne 5. 3. 2012, mu soud prvního stupně sdělil, že pokud nebude obratem předloženo řádné dovolání sepsané advokátem, bude spis předložen Nejvyššímu soudu, který dovolací řízení zastaví, jak o tom byl poučen již usnesením ze dne 21. 9. 2011, doručeným mu dne 5. 10. 2011. Na tuto výzvu povinný nereagoval.

Z uvedeného vyplývá, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. června 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu