20 Cdo 1316/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1316/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému D. K., za účasti manželky povinného G. K., pro 20.025,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 29 Nc 217/2007, o dovoláních povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2008, č. j. 66 Co 609/2008-37, takto:


Dovolání se odmítají.

Odůvodnění:


Povinný a jeho manželka napadli dovoláními v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl podle § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), odvolání povinného proti usnesení ze dne 14. 12. 2007, č.j. 29 Nc 217/2007-9, jímž okresní soud odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání manželky povinného proti svému usnesení ze dne 9. 2. 2007, č. j. 29 Nc 217/2007-2.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, protože usnesení, jímž bylo odmítnuto odvolání, v jejich taxativních výčtech uvedeno není (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 26 Cdo 1712/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 10/2002 pod č. 196).


Dovolání není přípustné ani podle ustanovení 237 odst. 1 o.s.ř., jelikož napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61), navíc není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím.

Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) a aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu