20 Cdo 1313/2004
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1313/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města O. (městského obvodu O. j.) proti povinné V. G., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 E 145/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2003, č.j. 10 Co 1465/2003-21, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 3. 2003, č.j. 51 E 145/2003-6, jímž Okresní soud v Ostravě nařídil podle svého rozsudku ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. 39 C 113/2001, výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu do zajištěného přístřeší.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné (nemá-li právnické vzdělání), aby byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla dovolatelka zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 31. 3. 2004, č.j. 51 E 145/2003-26, ji soud prvního stupně vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložila plnou moc a jím sepsané dovolání; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 6. 4. 2004, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu