20 Cdo 1311/2004
Datum rozhodnutí: 24.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 1311/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného P., státního podniku v likvidaci, zastoupeného advokátem, proti povinnému Z. Š., pro částku 29.911,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. Nc 5119/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 11. února 2004, č. j. 29 Co 88/2004-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení z 18. září 2003, č. j. Nc 5119/2003-5, kterým okresní soud nařídil exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále též jen exekuční řád ), jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. I. Š., a to tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl.

Usnesení odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, jímž namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Naplnění dovolacích důvodů podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ a b/ občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ) spatřuje v tom, že odvolací exekuční soud aniž sám vyšetřil (ač měl), zda byly splněny podmínky pro náhradní doručení podkladového rozsudku (na jehož originále navíc není vyznačena doložka právní moci) jej hodnotil jako dosud nevykonatelný pouze s odůvodněním, že povinný proti němu podal odvolání, o jehož včasnosti teprve rozhodne nalézací soud.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1, věty první, ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že kdykoli za řízení, tedy i ve stadiu řízení dovolacího, přihlíží soud k tomu. zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 107 odst. 1, věty první, ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. posoudí soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat, jestliže účastník ztratí po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem dříve, než bylo dovolací řízení skončeno. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř.).

V souzené věci bylo dovolací řízení zahájeno 28. 4. 2004 (§ 82 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř.). Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v P., oddílu A.LX, vložky 443, dovolací soud zjistil, že P., státní podnik, byl po provedené likvidaci usnesením Městského soudu v Praze vymazán ke dni nabytí právní moci (25. 2. 2005) z obchodního rejstříku.

Protože oprávněný po svém zániku právní nástupce ve smyslu § 107 odst. 3 o.s.ř. nemá (srov. § 68 až § 75b, § 218 a násl. obchodního zákoníku), nezbylo dovolacímu soudu než řízení podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavit.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu