20 Cdo 1309/2004
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1309/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města H. proti povinnému J. F., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. E 2244/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 2. 2004, č.j. 20 Co 61/2004-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením.

Povinný v podání, označeném jako odvolání , dal najevo, že s usnesením odvolacího soudu nesouhlasí.

Soud prvního stupně, pokládaje tento úkon podle obsahu za dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), povinného usnesením, doručeným dne 16. 4. 2004, upozornil, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem, a vyzval jej, aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; povinného též poučil, že nestane-li se tak ve lhůtě třiceti dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel na tuto výzvu neodpověděl.Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněnému, jenž by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu