20 Cdo 1302/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 1302/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) T. P. , a b) nezl. K. P. , zastoupené matkou B. P., a Městským úřadem v Táboře jako opatrovníkem, proti povinnému R. P. , pro dlužné výživné, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 29 E 423/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 8. 1. 2013, č. j. 15 Co 842/2012-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 5. 10. 2012, č. j. 29 E 423/2011-57, v odstavcích I. v části výroku o zamítnutí návrhu povinného na zastavení výkonu rozhodnutí a II. ve výroku o náhradě nákladů řízení. Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože ani přes výzvu soudu dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil (usnesení z 26. 2. 2013, č. j. 29 E 423/2011-95, mu bylo doručeno 4. 3. 2013), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění od 1. 1. 2013 (část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph.D.
předsedkyně senátu