20 Cdo 1301/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1301/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) O. M., a b) O. M., zastoupených advokátkou, proti povinnému J. J., pro 9.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 16 Nc 543/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2004, č.j. 26 Co 303/2004-27, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud zrušil usnesení ze dne 23. 2. 2004, č.j. 16 Nc 543/2003-9, jímž Okresní soud ve Zlíně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, a řízení o zastavení exekuce zastavil.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 10. 12. 2004, č.j. 16 Nc 543/2003-31, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; dovolatel byl poučen, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 16. 12. 2004, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu