20 Cdo 1287/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 57 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1287/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O. s. s. z. F.-M., proti povinnému Ing. V. K., zastoupenému advokátkou, pro 445.766,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 27 E 125/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, č.j. 66 Co 586/2007-47, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 1. 2006, č.j. 27 E 125/2005-12a), jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 21. 7. 2005, č. 99/2005, pro pohledávku 445.766,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k označeným nemovitostem povinného v katastrálním území F. n. O.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný zastoupený advokátkou dovoláním (datovaným 19. 12. 2007), v němž nespecifikoval žádný z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ); obsahem (blanketového) dovolání byl jen příslib jeho odůvodnění ve lhůtě do 30 dnů. Dne 3. 3. 2008 povinný dovolání doplnil, namítal nesprávné právní posouzení věci a že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Prosazoval, že podkladový platební výměr mu nebyl řádně doručen.

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty první, o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Podle § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Z výše uvedeného plyne, že dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod poř. č. 21).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen právní zástupkyni povinného 22. 10. 2007, takže poslední den lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, byl čtvrtek 27. 12. 2007 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Dovolací soud proto k opožděně učiněnému doplnění dovolání nepřihlížel a vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu