20 Cdo 1285/2002
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1285/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města O. proti povinnému V. S., prodejem movitých věcí, pro 5.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 44 E 505/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2002, č.j. 13 Co 1319/2001-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného pro částku 5.000,- Kč.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání, v němž požádal o přezkoumání dané věci .

Vzhledem k tomu, že povinný nebyl při podání dovolání zastoupen, vyzval jej soud prvního stupně, aby ve lhůtě 15 dnů odstranil jeho nedostatky a zvolil si zástupce (advokáta), který soudu předloží řádné dovolání, nahrazující resp. doplňující dovolání vlastní; povinného též upozornil, že nevyhoví-li tomuto požadavku, bude dovolací řízení zastaveno.

Na toto usnesení, jež mu bylo doručeno 28.5.2002, povinný do dnešního dne neodpověděl.

Z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu se podává, že odvolání projednal podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen o.s.ř. ), v důsledku čehož o dovolání Nejvyšší soud nemohl rozhodovat jinak (viz. část dvanáctou, hlavu I, bod 15. a 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněnému, jenž by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu