20 Cdo 1275/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1275/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné A. Š., zastoupené advokátkou, proti povinným 1) V. P., a 2) J. P., pro 400.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 1850/2003, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2005, č.j. 16 Co 449/2005-206, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž městský soud odmítl pro opožděnost jejich odvolání proti usnesení ze dne 21. 6. 2004, č.j. Ex 490/03-95, jímž soudní exekutor určil cenu označených nemovitostí, uvedl závady na nemovitostech váznoucí a určil, že na nemovitostech neváznou žádné závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ). Odvolací soud své rozhodnutí odůvodnil tak, že rozhodnutí soudního exekutora bylo povinným doručeno (náhradním způsobem) 2. 7. 2004, lhůta k podání odvolání uplynula 19. 7. 2004 (pondělí) a povinní odvolání k poštovní přepravě podali až 20. 7. 2004, tedy den po uplynutí lhůty.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že rozhodnutí o odmítnutí odvolání pro opožděnost v jejich taxativních výčtech uvedeno není.


Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o odmítnutí odvolání pro opožděnost není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod č. 61/1998 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).


Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) a aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu