20 Cdo 1274/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1274/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. C., zastoupené advokátem, proti povinné H. Š., pro 323.290,- Kč přikázáním pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 1070/2003, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, č.j. 16 Co 440/2004-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 1. 2004, č.j. 32 E 1070/2003-6, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle svého rozsudku ze dne 14. 6. 1999, sp. zn. 7 C 496/98, k vydobytí pohledávky 323.290,- Kč výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z označeného účtu u peněžního ústavu (banky).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 3. 2. 2005, č.j. 32 E 1070/2003-41, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 22. 2. 2005, dovolatelka adekvátním způsobem nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z účastnic právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu