20 Cdo 1271/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 1271/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné České republiky - Krajského soudu v Českých Budějovicích se sídlem v Českých Budějovicích, Zátkovo nábř. č. 10/2, identifikační číslo osoby 00215686, proti povinnému F. J. , pro 36 938 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 Exe 12223/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. ledna 2015, č. j. 12 Co 653/2014-29, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. ledna 2015, č. j. 12 Co 653/2014-29, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu