20 Cdo 1268/2007
Datum rozhodnutí: 19.06.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1268/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné G. E. M. M., a. s., proti povinnému Z. B., pro částku 7.367,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 18 Nc 8632/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 18. 10. 2006, č. j. 25 Co 429/2006-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, odmítl odvolání povinného proti usnesení okresního soudu z 29. 5. 2006, č. j. 18 Nc 8632/2006-8, kterým soud nařídil exekuci, jejímž provedením pověřil tam označeného exekutora. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, soud povinného usnesením z 22. 1. 2007, č. j. 18 Nc 8632/2006-22, doručeným mu 1. 2. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud jeho dovolání odmítne (správně dovolací řízení zastaví). Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2007

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu