20 Cdo 1264/2007
Datum rozhodnutí: 17.05.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1264/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné C. (L.) N° 11 S.A., zastoupené advokátem, proti povinnému Ing. J. H., pro 672 112,80 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 19 Nc 11245/2004, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2006, č.j. 19 Co 41/2006-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 10. 2005, č.j. 19 Nc 11245/2004-24 (kterým obvodní soud odmítl pro opožděnost odvolání povinného), podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 23. 6. 2006, č.j. 19 Nc 11245/2004-37, doručeným mu 24. 8. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu odpověděl dovolatel podáním ze dne 8. 9. 2006, jímž požádal o ustanovení advokáta; jeho žádost však byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. 9. 2006, č.j. 19 Nc 11245/2004-42, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 1. 2007, č.j. 19 Co 548/2006-49, zamítnuta. Dovolatel ani poté vytčený nedostatek neodstranil.Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání ostatně stejně nepřípustném podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu