20 Cdo 1260/2010
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 odst. c o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 1260/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 3 , se sídlem v Praze 3, Havlíčkovo nám. 9, identifikační číslo osoby 000 63 517, zastoupené JUDr. Františkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 3, Seifertova 17, proti povinným 1) V. B. , zastoupené Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Charvátova 11, a 2) F. B. , pro 8.022,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 Nc 15119/2008, o dovolání první povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. července 2009, č. j. 22 Co 117/2009 - 23, takto:

Dovolání se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením městský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 6. 2008, č. j. 36 Nc 15119/2008 - 2 (nesprávně uvedeno 36 Nc 15119/2006 - 2), kterým Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 11. 4. 2000, sp. zn. 9 C 404/99, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 8.022,- Kč se specifikovaným poplatkem z prodlení, pro náklady předchozího řízení ve výši 500,- Kč, náklady oprávněné a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení určeny, exekuci na majetek povinného (povinné) , a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Ingrid Švecovou, Exekutorský úřad pro Prahu 3.

Proti usnesení odvolacího soudu podala první povinná dovolání.

Oprávněná se ve svém písemném vyjádření k dovolání ztotožnila s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhla, aby dovolání bylo jako bezdůvodné odmítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 21. července 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009]. Na tomto závěru nic nemění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle něhož je dovolání proti němu (za určitých podmínek) přípustné; takové nesprávné poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání první povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu