20 Cdo 1259/2006
Datum rozhodnutí: 29.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1259/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města P., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) L. F., a 2) R. F., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 73 Nc 2280/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 4. 2005, č.j. 14 Co 169/2005-23, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný L. F. napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 6. 2004, č.j. 73 Nc 2280/2004-12, jímž Okresní soud Plzeň - město nařídil exekuci vyklizením označeného bytu do zajištěného přístřeší.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby byla (nemá-li sama právnické vzdělání) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Protože dovolatel nebyl při podání dovolání zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 16. 8. 2005, č.j. 73 Nc 2280/2004-30, doručeným mu 1. 9. 2005, vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě. Dovolatel byl též poučen o možnosti požádat o ustanovení právního zástupce podle § 30 o.s.ř.


Na tuto výzvu dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší rozhodnout v poměrech hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. ledna 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu