20 Cdo 1256/2004
Datum rozhodnutí: 31.03.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1256/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Obvodního soudu pro Prahu 6, se sídlem v Praze 6, Jilemnického 7, proti povinnému V. D., prodejem movitých věcí, pro 2.150,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. E 4708/97, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.11.2002, č.j. 55 Co 398/2002-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním .

Soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 8.3.2004, vyzval k odstranění nedostatků dovolání, a upozornil na nutnost povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení; dovolatele vyzval, aby prostřednictvím zvoleného advokáta podal řádné dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak ve lhůtě patnácti dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel odpověděl přípisy ze dne 19.3.2004 a 10.5.2004, aniž by však tento nedostatek v zastoupení odstranil.Z ustanovení § 241 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný; podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu