20 Cdo 1254/2011
Datum rozhodnutí: 02.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1254/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného J. B. , proti povinnému Z. Š. , pro 41.746,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 13 Nc 2753/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 4. 1. 2010, č. j. 26 Co 508/2009-152, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení č. j. 083 EX 393/02-116, kterým soudní exekutor vydal dražební vyhlášku, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř. O žádný z případů v těchto ustanoveních zmíněných však v dané věci nejde.

Podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. dovolání přípustné není, neboť usnesení soudního exekutora o vydání dražební vyhlášky (a tedy ani usnesení odvolacího soudu, jímž bylo takové rozhodnutí potvrzeno) není vyjmenováno v taxativních výčtech těchto ustanovení.

Dovolání nemůže být přípustné ani podle § 237 odst. 1 o. s. ř., protože toto ustanovení je v řízení o výkon rozhodnutí (exekuci - § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) uplatnitelné toliko prostřednictvím § 238a odst. 1 a 2 o. s. ř., v jehož výčtu rozhodnutí o vydání dražební vyhlášky není.

Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2011
JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r. předseda senátu