20 Cdo 1249/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 138 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 1249/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu kultury se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí č. 471/1, identifikační číslo osoby 00023671, o návrhu na ustanovení zástupce pro dovolací řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 6603/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2017, č. j. 29 Co 54/2017-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. února 2017, č. j. 29 Co 54/2017-69, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16. ledna 2017, č. j. 33 Nc 6603/2016-58, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též o. s. ř. , avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit ( odst. 1 ) . Podle § 30 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala (včasné) dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, dovolací soud sám posoudil, zda dovolatelka splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 o. s. ř. a § 138 o. s. ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s . ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015).

Při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu nebyla dovolatelka, která je fyzickou osobou, zastoupena advokátem. Dovolací soud s přihlédnutím k obsahu spisu sdílí názor, který odvolací soud (soud prvního stupně) přijal v napadeném usnesení, že žaloba představuje zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť dovolatelka se žalobou domáhá toho, aby byl žalované uložen zákaz žádat výkon rozhodnutí na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 16 C 274/2014-74, čímž se domáhá uložení povinnosti, kterou nelze v nalézacím řízení podle o. s. ř. uložit. Za této situace u ní nelze pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Jelikož dovolatelka ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, č. j. 20 Cdo 1249/2017-75, neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu