20 Cdo 1249/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 238a o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 239 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
20 Cdo 1249/2013-


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného CORSAIR (Luxemburg) N 11 S.A ., se sídlem L-111 5 Luxembourg, Boulevard Konrad Adenauer 2, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B 90447, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti povinné V. V., pro 600 189,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 EXE 6429/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 2012, č. j. 19 Co 588/2012-148, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 5. 9. 2012, č. j. 067 EX 5016/10-109, jímž JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 5, vydal dražební vyhlášku o elektronické dražbě blíže specifikovaných nemovitostí ve vlastnictví povinné.

Usnesení krajského soudu napadla povinná podáním ze dne 1. 3. 2013, dále doplněným dne 27. 3. 2013, jež Nejvyšší soud podle obsahu vyhodnotil jako dovolání.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. O ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. přípustnost dovolání opřít nelze, neboť rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení, kterým soudní exekutor vydal dražební vyhlášku není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/2002 pod č. 48) a přípustnost dovolání nevyplývá ani z ustanovení § 238, § 238a o. s. ř. (nejde o věci zde uvedené). Nelze ji dovodil ani z ustanovení § 239 o. s. ř., který taxativně vyjmenovává nemeritorní rozhodnutí odvolacího soudu, jež může účastník napadnout dovoláním. Rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil vyhlášku o dražbě nemovitostí, zde uvedeno není.

Dovolání, jež není přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) - aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.) - odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph. D.
předsedkyně senátu