20 Cdo 1239/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 1239/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Pivovar Nymburk, spol. s r.o. , se sídlem v Nymburce, Pražská 581, identifikační číslo osoby 47536373, zastoupené JUDr. Ladislavem Tichým, advokátem se sídlem v Poděbradech, Studentská 331/59, proti povinnému P. P. , P., pro 74 659 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 E 99/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. října 2014, č. j. 20 Co 450/2014-199, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Ve shora uvedené věci výkonu rozhodnutí Krajský soud v Praze (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 20 Co 450/2014-199, potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 1. 9. 2014, č. j. 1 E 99/2011-192, o odmítnutí odvolání povinného pro opožděnost; rozhodl současně o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním (z obsahu dovolání, které bylo formálně chybně označeno jako odvolání , nelze o rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, pochybovat, ačkoli dovolatel napadené usnesení nespecifikoval datem vydání a číslem jednacím).
Nejvyšší soud dovolání odmítl v souladu s ustanovením § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II., bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), dále o. s. ř. , protože dovolání není přípustné proti usnesení odvolacího soudu, které lze napadnout žalobou pro zmatečnost (§ 238 odst. 1 písm. f/ ve spojení s § 229 odst. 4 o. s. ř.); k nedostatku povinného zastoupení dovolatele advokátem se přitom nepřihlíží (srov. § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).
Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. ledna 2016 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu