20 Cdo 1239/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

20 Cdo 1239/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, proti povinnému V. H. , opatrovníkem Mgr. Eduardem Benešem, advokátem se sídlem v Praze 9, Na rozcestí 1434/6, pro 14 926,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 Nc 11775/2006, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2009, č. j. 22 Co 7/2009-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud napadeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně ze dne 16. 1. 2007, č. j. 35 Nc 11775/2006-5, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, oprávněné uložil povinnost zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení k rukám České republiky na účet Obvodního soudu pro Prahu 3 částku 3285,- Kč a taktéž povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Ivanu Erbenovi náklady exekuce ve výši, jež bude stanovena samostatným usnesením.

Usnesení odvolacího soudu povinný prostřednictvím svého opatrovníka napadl dovoláním, které vzal podáním doručeným soudu dne 7. 12. 2010 zpět.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D., v. r.
předsedkyně senátu