20 Cdo 1235/2006
Datum rozhodnutí: 19.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1235/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O. s. s. z. v J., proti povinnému Ing. J. E., pro 153.192,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 24 E 6/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 10. 2004, č.j. 26 Co 318/2004-21, takto :


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 11. 2003, č.j. 24 E 6/2003-13, kterým Okresní soud v Trutnově nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 30. 6. 2003, č.j. OS/048/03/V, pro pohledávku ve výši 153.192,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále též jen o.s.ř. ).


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen povinnému 22. 11. 2004 (tj. třetí den od uložení zásilky, viz § 46 odst. 2 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2004). Dovolání odevzdal povinný k doručení soudu prvního stupně poště v H. K. dne 4. 2. 2005 (zásilka R 061729).


Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl 24. 1. 2005 (pondělí); dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.


Soud prvního stupně sice nesprávně považoval za den doručení stejnopisu písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu 3. 12. 2004, kdy povinný písemnost po jejím uložení skutečně převzal. I tak ovšem je dovolání opožděné, neboť poslední den lhůty připadá na 3. 2. 2005 (čtvrtek).


Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. března 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu