20 Cdo 1223/2004
Datum rozhodnutí: 14.10.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1223/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. P. a.s., v likvidaci, proti povinným 1/ Ing. M. H., zastoupenému advokátem, 2/ V. H., prodejem movitých věcí, pro 2.000.000,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 E 228/2001, o dovolání povinného 1/ proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2004, č.j. 29 Co 710/2003-121 ve znění opravného usnesení ze dne 14. ledna 2004, č.j. 29 Co 710/2003-127, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud jednak potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí, jednak pak takové usnesení změnil a výkon rozhodnutí zčásti zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný 1/ včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Na výzvu, která povinnému byla doručena 11. března 2004, založil advokát dne 23. března 2004 soudu plnou moc zmocňující jej k zastupování povinného 1/ ve věci předmětného dovolání a požádal o poskytnutí 14 denní lhůty k doplnění podaného dovolání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Dovolací soud zástupce povinného 1/ usnesením ze dne 30. června 2004 doručeným dne 16. července 2004 vyzval, aby písemně do dvou týdnů od doručení výzvy sdělil, zda se s odvoláním povinného 1/ ztotožňuje či zda jej nahrazuje nebo doplňuje současným podáním. Dovolací soud poučil zástupce, že jen vyhověním této výzvě bude možno mít povinnost povinného zastoupení za splněnou a že nebude-li naopak výzvě vyhověno, že dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Zástupce povinného do dnešního dne neodpověděl.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel a ani jeho zástupce navzdory opatření dovolacího soudu ani dodatečně nedoložili ač byli řádně soudy poučeni, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu