20 Cdo 1215/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 1215/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Ostravy, městský obvod Ostrava-Jih , se sídlem v Ostravě Hrabůvce, Horní 3, zastoupeného JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Puchmajerova 7, proti povinnému J. K. , pro 10 207,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 E 1169/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2009, č. j. 66 Co 483/2009-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 12. 2005, č. j. 94 E 1169/2005-5 (kterým okresní soud nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 11. 2. 2002, sp. zn. 66 Ro 3149/2001, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 10 207,- Kč s příslušenstvím, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 28. 4. 2010, č. j. 94 E 1169/2005-51, okresní soud vyzval povinného, aby si ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby doložil, že má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.); zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno 3. 1. 2011. Ani poté však povinný vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil
Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu