20 Cdo 1213/2004
Datum rozhodnutí: 14.10.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1213/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Pavla Krbka ve věci žalobců A/ K. K., B/ H. K., o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 203/2003, o dovolání žalobce A/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.listopadu 2003, č.j. 26 Co 765/2003-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně odmítl žalobu, která neobsahovala navzdory poskytnutému poučení podstatné náležitosti.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce A/ včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud žalobce A/ upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 14.dubna 2004, žalobce A/ neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224

odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř, jinému účastníkovi však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 14. října 2004

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu