20 Cdo 1210/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1210/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Okresního soudu ve Strakonicích proti povinnému J. M., pro 3.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. E 1985/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 3. 2004, č.j. 6 Co 252/2004-15, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 9. 2003, č.j. E 1985/2003-6, jímž Okresní soud v Písku nařídil podle usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 6. 8. 2002, sp. zn. 5 T 32/2002, k vydobytí pohledávky 3.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, na který má povinný nárok u označeného plátce.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 2. 6. 2004, č.j. E 1985/2003-24, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Podáním, jež došlo soudu prvního stupně 27. 4. 2005, požádal dovolatel vylíčiv své majetkové poměry o přiznání osvobození od soudních poplatků; plnou moc zvoleného advokáta však nepředložil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu