20 Cdo 12/2012
Datum rozhodnutí: 24.01.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 12/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze 4, Michli, Želetavská 1525/1, identifikační číslo osoby 649 48 242, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze, Krakovská 1526/24, proti povinnému Z. Ch. , pro 27.006,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 48 Nc 6694/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. února 2011, č. j. 40 Co 156/2011 - 54, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 5. 1. 2011, č. j. 48 Nc 6694/2009 - 44, zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 5. 2. 2010, č. j. 48 Nc 6694/2009 - 19.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 6. 2011, č. j. 48 Nc 6694/2009 - 63, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta za účelem podání řádného dovolání , s poučením, že nebude-li do 15-ti dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a dovolání sepsané jeho prostřednictvím, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 11. 7. 2011, č. j. 48 Nc 6694/2009 - 72, okresní soud žádost povinného o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Toto usnesení ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2011, č. j. 40 Co 733/2011 - 77, nabylo právní moci dne 10. 11. 2011; lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 10. 1. 2012, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2012


JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu