20 Cdo 1189/2011
Datum rozhodnutí: 01.07.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1189/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. K. , proti povinné Ing. A. S. , pro 13 565,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 36 E 66/2006, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2008, č. j. 55 Co 280/2008-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud napadeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 12. 5. 2006, č. j. 36 E 66/2006-8, kterým obvodní soud odmítl podání oprávněného ze dne 12. 1. 2006 a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Oprávněný napadl usnesení městského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 2. 3. 2009, č. j. 36 E 66/2006-42, obvodní soud vyzval oprávněného, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno 16. 3. 2009. Ani poté však vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větou první o. s. ř.; povinné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. července 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu