20 Cdo 1183/2012
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1183/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Ing. R. V., zastoupeného JUDr. Rostislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 1432/18, proti povinnému J. V. , zastoupenému Mgr. Bohuslavem Hubálkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Těšnov 1/1059, pro 2,940.126,76 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. Nc 4067/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 12. 2011, č. j. 11 Co 101/2011-288, 11 Co 650/2011-088, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradu nákladů dovolacího řízení 1573,- Kč , k rukám JUDr. Rostislava Sochora, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Okresní soud usnesením z 11. 11. 2010, č. j. Nc 4067/2004-139, podle § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ) zastavil exekuci nařízenou svým usnesením z 4. 6. 2004, č. j. Nc 4067/2004-13, a oprávněnému a povinnému navzájem nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (s odkazem na § 150 o. s. ř.). Následně usnesením z 8. 8. 2011, č. j. Nc 4067/2004-188, okresní soud uložil povinnému zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Ondřeji Marešovi LL.M. na nákladech exekuce 4900,80 Kč.

Krajský soud napadeným rozhodnutím změnil usnesení okresního soudu tak, že exekuce se pro částku 570.658,58 Kč nezastavuje, přičemž ve zbývající části zastavení exekuce potvrdil (výrok I.). Ohledně nákladů rozhodl tak, že oprávněnému právo na náhradu nákladů řízení o částečném zastavení exekuce před soudem prvního stupně nepřiznal (výrok II.), uložil mu povinnost zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení částku 5902,- Kč k rukám advokáta povinného (výrok III.) a soudnímu exekutorovi právo na náhradu nákladů exekuce v řízení o částečném zastavení exekuce nepřiznal (výrok IV.).

Měnící výrok usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které však vzal zcela zpět prostřednictvím svého právního zástupce podáním doručeným dovolacímu soudu dne 27. 12. 2012. Zpěvzetí návrhu odůvodnil délkou dovolacího řízení a tím, že i když bylo exekuční řízení již pravomocně skončeno, odmítá oprávněný na základě podaného dovolání vystavit potvrzení o zániku zástavních práv. Obává se totiž, že v případě úspěšnosti dovolání by se ocitl v situaci, kdy by mu musel vrátit poskytnuté plnění jako bezdůvodné obohacení a po potvrzení zániku zástavních práv by ztratil svoji pozici v exekučním řízení.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2012 (Čl. II Přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb.) a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit oprávněnému jeho náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé oprávněnému v celkové výši 1573,- Kč v souvislosti s podáním vyjádření jeho právního zástupce z 3. 4. 2012 tvoří odměna 1000,- Kč (srov. § 12 odst. 1 písm. b/ po snížení podle § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb.), náhrada hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů) a 21% sazba daně z přidané hodnoty ve výši 273,- Kč. S ohledem na výši nákladů neshledal dovolací soud důvod pro použití § 150 o. s. ř., jak navrhl povinný.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu