20 Cdo 1182/2010
Datum rozhodnutí: 21.04.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 odst. c o. s. ř.20 Cdo 1182/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, IČ 41197518, proti povinné M. N. , pro 101.632,- Kč, srážkami ze mzdy povinné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 460/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2009, č. j. 53 Co 279/2009 - 17, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným rozhodnutím Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 9. 3. 2009, č. j. 13 E 460/2009 - 4, jímž obvodní soud nařídil podle vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ze dne 15. 10. 1999, č. 4249902001 a č. 2149902000, a dále ze dne 25. 2. 2003, a to č. 4240302535 a č. 2140302534, k uspokojení přednostní pohledávky oprávněného ve výši 101.632,- Kč, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (platu) povinné, která přísluší povinné od zaměstnavatele, u něhož je zaměstnána - plátce mzdy (platu): SKOK, výrobní družstvo invalidů, družstvo, Magistrů 1275/13, Praha 4, IČ 283 61 946, a kterým obvodní soud dále mj. rozhodl, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky, jakož i dalších nákladů, které budou oprávněné v průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány; a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.
Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 8. října 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].
Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl (okolnost, že při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, je z důvodu nepřípustnosti dovolání nerozhodná - k tomu srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.). Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu