20 Cdo 117/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 117/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) J. Š. a B) Ing. J. Š., zastoupených advokátem, proti povinnému Bytovému družstvu R. 4, B., družstvu, zastoupenému advokátem, provedením prací a výkonů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 625/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2002, č.j. 20 Co 341/2002-25, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 4. 2002, č.j. 66 E 625/2001-18, kterým Městský soud v Brně odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), odvolání povinného proti usnesení téhož soudu ze dne 25. 7. 2001, č.j. 66 E 625/2001-6 (o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle § 351 odst. 1 o.s.ř.). Odvolací soud uzavřel, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí bylo povinnému řádně doručeno náhradním způsobem ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3, věty druhé, o.s.ř. (uplynutím stanovené lhůty od uložení písemnosti), takže odvolání odevzdané orgánu, který měl povinnost je doručit, 20. 3. 2002 je opožděné (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný včas dovoláním, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 238a odst. 1 písm. c/ o.s.ř., namítaje nesprávné posouzení účinků doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o.s.ř. není dána již proto, že rozhodnutím odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení, kterým by soud prvního stupně rozhodl ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61).

Dovolání není přípustné podle § 238 a § 238a o.s.ř., neboť usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto v žádné z věcí, jež jsou zde vyjmenovány. Dovolatel nesprávně zaměňuje usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost (§ 208 odst. 1 o.s.ř.), s usnesením, jímž se potvrzuje (nebo mění) usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (§ 238a odst. 1 písm. c/ o.s.ř.). Odmítnutím odvolání soud prvního stupně vyvozuje důsledek z uplynutí lhůty k odvolání počítané od doručení písemného vyhotovení stejnopisu rozhodnutí, aniž by posuzoval předpoklady rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí.

Přípustnost dovolání rovněž nevyplývá z § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř., protože nejde o případy v těchto ustanoveních uvedené, a nelze ji dovodit ani z ustanovení § 239 odst. 3 o.s.ř.; podle uvedeného ustanovení lze dovolání podat jen tehdy, bylo-li potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla postupem podle § 43 o.s.ř. odmítnuta žaloba, případně jímž byl odmítnut jiný návrh na zahájení řízení, a nikoliv odmítl-li soud prvního stupně odvolání pro opožděnost (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2003 pod č. 41).

Protože dovolání není podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu přípustné, Nejvyšší soud je aniž se jím mohl zabývat z pohledu uplatněných námitek odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (dovolatel na jejich náhradu nemá právo a oprávněným v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu