20 Cdo 1168/2005
Datum rozhodnutí: 23.11.2005
Dotčené předpisy: § 237 předpisu č. 99/1963Sb., § 239 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1168/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné K., spol. s r. o., zastoupené advokátkou, proti povinné obci A. H., zastoupené advokátem, pro 3.451.917,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 24 Nc 2085/2003, o dovolání soudního exekutora Mgr. Miloše Dvořáka se sídlem v Sokolově, K. H. Borovského 63, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 11. 2004, č.j. 14 Co 574/2004-179, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 17. 5. 2004, č.j. 24 Nc 2085/2003-111, ve výrocích I. a II. tak, že je zrušil (výrok I. napadeného usnesení), a v bodě III. výroku tak, že povinné uložil zaplatit Mgr. M. D., soudnímu exekutorovi, na nákladech exekuce 6.390,50 Kč (výrok II. napadeného usnesení). Dále uložil oprávněné nahradit povinné náklady odvolacího řízení 900,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení (výrok III. napadeného usnesení).

Rozhodnutí odvolacího soudu (výrok II.) napadl Mgr. M. D., soudní exekutor, dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).

Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stadiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu