20 Cdo 1168/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1168/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení M. B., proti povinné K., spol. s r. o., pro 4 158.573,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 30 E 1190/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2002, č.j. 29 Co 337/2002-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 3. 9. 2001, č.j. 30 E 1190/2001-5, jímž Okresní soud v Mladé Boleslavi nařídil podle výkazu nedoplatků z 16. 1. 2001, č.j. 129/01, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4 158.573,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyla povinná zákonným způsobem zastoupena a z obsahu jejího podání nevyplývalo, že by K. K. (osoba uvedená v § 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 16. 1. 2003, č.j. 30 E 1190/2001-34, okresní soud proto povinnou (mimo jiné) vyzval, aby si do třiceti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta.

Na výzvu, která jí byla doručena 3. 2. 2003 (§ 47 odst. 4, věta první, o.s.ř.), dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. říjma 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu