20 Cdo 1162/2006
Datum rozhodnutí: 23.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1162/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. Z. n. M., a. s., zastoupené advokátem, proti povinné T., s. r. o., pro 44.148,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 Nc 3082/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 3. 2005, č.j. 12 Co 89/2005-32, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 8. 2003, č.j. 15 Nc 3082/2003-4, jímž Okresní soud v Břeclavi vyslovil souhlas s návrhem na nařízení exekuce a nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 27. 9. 2001, č.j. 1 Ro 615/2001-15, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 44.148,- Kč s 13 % úroky z prodlení od 2. 5. 2000 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 13.050,- Kč a pro exekuční náklady na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. A. D., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě právnická osoba, je nezbytné, aby byla (nejedná-li za ni právnickým vzděláním vybavená osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, odst. 2 písm. b/, odst. 4 o.s.ř.).


Z obsahu spisu nevyplývá, že J. T., jednatel povinné, má právnické vzdělání, zastoupení povinné pak doloženo nebylo.


Usnesením ze dne 1. 7. 2005, č.j. 15 Nc 3082/2003-37, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení pro dovolací řízení zvolila zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která jí byla doručena 14. 10. 2005, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší rozhodnout v poměrech hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. ledna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu