20 Cdo 116/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 116/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné EFFECT Investment a. s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 1163/12, identifikační číslo osoby 27819108, zastoupené Mgr. Romanou Petrovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava, Sokolská třída č. 1204/8, proti povinným 1) B. H. , a 2) T. H. , oba J. n. O., zastoupeným JUDr. Karlou Návedlovou, advokátkou se sídlem v Bílovci, Wolkerova č. 1140/2, pro 475 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 55 EXE 372/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. srpna 2015, č. j. 9 Co 670/2015-224, takto:

Dovolání povinných se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. srpna 2015, č. j. 9 Co 670/2015-224, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu